aaa

Uwaga!!! Zmiana deklaracji przyprowadzania i odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej!!!

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW!!!

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w szkole w okresie pandemii Informacja dla rodziców.

Drodzy Rodzice!

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2020/2021 oraz obecną sytuacją epidemiologiczną podjęliśmy szereg działań organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 2. Zalecamy, aby podczas pobytu w tzw. przestrzeni wspólnej (szatnie, toalety, korytarze)uczniowie zakładali maseczki. 3. Uczniowie każdej klasy uczą się w jednej wyznaczonej sali, w której przebywają pod opieką nauczyciela. 4. Uczniowie nie wychodzą na przerwy na korytarz wg. dzwonków – to nauczyciele decydują o wyjściu na przerwę i wietrzeniu sal. 5. W czasie przerwy na korytarzu przebywa jednorazowo tylko jedna klasa. 6. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej według harmonogramu. Uczniowie zostaną zapoznani z harmonogramem posiłków w pierwszych dniach nauki przez wychowawców klas (stołówka rozpoczyna wydawanie posiłków od 4 września). 7. Rodzice uczniów nie mogą bez ważnej potrzeby wchodzić na teren szkoły.

W razie konieczności może to nastąpić po telefonicznym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły, bądź telefonicznym uzgodnieniu z nauczycielem.

Na uzgodnione spotkanie rodzic wchodzi wejściem głównym z zachowaniem wymogów sanitarnych – w maseczce, bądź przyłbicy, po dezynfekcji rąk lub w rękawiczkach i oczekuje na nauczyciela przy wejściu do sekretariatu szkoły. 8. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej rozdzieleni są na 4 sale. 9. W związku z ograniczeniem pobytu rodziców na terenie szkoły dzieci z klas pierwszych odbierane są przez opiekuna świetlicy w szatni szkolnej o jednej z zadeklarowanych przez rodzica godzin (6.30-6.40; 7.30-7.40; 8.30-8.40).

Dzieci z klas 2 – 3 i starsze udają się na świetlicę samodzielnie bez określenia pory przyjścia.

10. Odbiór dzieci przebywających w świetlicy szkolnej (niezależnie od klasy) odbywa się o jednej z wyznaczonych godzin, kiedy to nauczyciel świetlicy sprowadza do szatni szkolnej grupę uczniów opuszczających szkołę o danej porze wg. deklaracji rodziców. (13.30;14.30;15.30;16.30). 11. Uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły poza wyznaczonymi godzinami zajęć – mogą przyjąć do szkoły maksymalnie na 10 min. przed rozpoczęciem lekcji. Po ich zakończeniu niezwłocznie udają się do domu. 12. W każdej sali zapewnia się płyn do dezynfekcji. W toaletach znajduje się mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe. 13. Dla uczniów z podejrzeniem infekcji wydzielono pomieszczenie służące izolacji. 14. W szkole działa gabinet higieny szkolnej. 15. Żadne osoby postronne nie mogą wchodzić na teren szkoły. W razie absolutnej konieczności, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, należy wchodzić głównym wejściem i kierować się do sekretariatu szkoły.

Dyrektor szkoły, Bożena Zięba

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w szkole w okresie pandemii Informacja dla uczniów

Drodzy Uczniowie! W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną od roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole obowiązywać będzie Was szereg zasad, których przestrzeganie jest konieczne. Zasady zostały zaplanowane z myślą o Waszym bezpieczeństwie.

1. Uczeń może uczęszczać do szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 2. Do szkoły uczeń może przyjść najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji. Odstępstwem od tej reguły jest rozpoczynanie lekcji o 7:55, wówczas najwcześniej uczeń może pojawić się w szkole o 7:50. Wejście odbywa się tylko poprzez drzwi ze strony szatni właściwej dla danej klasy. 3. Uczeń natychmiast po przebraniu butów i odwieszeniu odzienia wierzchniego w szatni udaje się do sali w której rozpoczyna lekcje (nie czeka na dzwonek). 4. Po każdym wejściu do szkoły oraz sali lekcyjnej należy zdezynfekować ręce. Należy myć ręce tak często, na ile jest to możliwe. W tym między innymi – szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed spożywaniem posiłku, po dotykaniu balustrad. Czas skutecznego mycia rąk z użyciem mydła i ciepłej wody to 30 sekund. 5. Uczeń przebywa podczas wszystkich zajęć w sali wyznaczonej dla jego klasy. Wyjątek stanowią lekcje wychowania fizycznego oraz informatyki (wówczas pod opieką nauczyciela, grupa udaje się do właściwej sali/we właściwe miejsce). 6. Przerwy podczas lekcji wyznacza tylko i wyłącznie nauczyciel prowadzący lekcję z daną klasą. Nauczyciel decyduje także o wietrzeniu sali. Nie ma możliwości wychodzenia na przerwy przez różne klasy w jednym momencie. Podczas przerwy na danym korytarzu może znajdować się tylko jedna klasa. 7. Zaleca się, aby w częściach wspólnych szkoły zakładać na twarz maseczki, tak aby zasłonięte były usta i nos. Sytuacja ta dotyczy m.in. przechodzenia przez korytarze, przewiązkę, korzystania z szatni oraz innych miejsc wspólnych w szkole w których może nastąpić kontakt uczniów z osobami spoza klasy. 8. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania i korzystania tylko z własnych przedmiotów potrzebnych mu w szkole (np. przybory typu- piórnik wraz z zawartością, zeszyty, książki, akcesoria plastyczne, drugie śniadanie, napoje). Obowiązuje bezwzględny zakaz pożyczania lub przekazywania sobie jakichkolwiek przedmiotów, dotyczy to również częstowania żywnością i napojami. 9. Zgodnie z aktualnymi możliwościami uczeń powinien przestrzegać odstępów w kontaktach z innymi osobami (minimum 1,5 metra od drugiej osoby z którą np. rozmawia). 10. W sytuacji kichnięcia lub kaszlu należy zrobić to w zgięty łokieć i umyć ręce. W sytuacji czyszczenia nosa należy zrobić to we własną chusteczkę higieniczną którą należy wyrzucić do kosza i umyć ręce. 11. Korzystanie ze stołówki szkolnej odbywa się tylko według określonego przez szkołę harmonogramu. Uczniowie zostaną zapoznani z harmonogramem posiłków w pierwszych dniach nauki przez wychowawców klas. 12. Uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły poza wyznaczonymi godzinami zajęć. Po zakończeniu zajęć uczniowie niezwłocznie udają się do domu. Obowiązuje zakaz przebywania w szkole po zakończonych zajęciach. 13. W każdej sali zapewnia się płyn do dezynfekcji. W toaletach znajduje się mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe. 14. Należy unikać dotykania oczu, ust i nosa. 15. W sytuacji złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielowi.

Zasady bezpieczeństwa dla uczniów podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej w związku z występowaniem COVID-19:

1. Przed wejściem do jadalni znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 2. Uczniowie korzystający z posiłków, przed przyjściem do stołówki szkolnej, myją ręce mydłem albo dezynfekują. 3. Przy stolikach konsumują uczniowie z rówieśnikami z danej klasy. Obowiązuje zakaz przemieszczenia się między stolikami. 4. Do stołówki mogą wchodzić tylko uczniowie zapisani na obiad 5. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków. Obowiązuje rygorystyczne przestrzeganie grafiku żywieniowego. 6. Do stołówki nie wnosi się plecaków, należy je pozostawić w salach lekcyjnych lub korytarzu przed jadalnią. 7. Przy wejściu do jadalni będzie sprawdzana lista uczniów uprawnionych do spożywania obiadów. 8. Wykaz uczniów zapisanych na obiady znajduje się u wychowawców klas oraz intendenta. 9. Zalecamy, aby podczas pobytu w jadalni uczniowie przebywali w maseczkach, zdejmują je podczas posiłku.

Z poważaniem dyrektor szkoły Bożena Zięba

Aneks do regulaminu biblioteki w Szkole Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

dotyczący procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w trakcie epidemii COVID-19

******

Szanowni Rodzice! Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 należy złożyć do wychowawców klas stosowne zgody i oświadczenia. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną umieszczamy je do pobrania na stronie szkoły i prosimy o przekazanie do wychowawców klas za pośrednictwem Państwa dzieci Zajęcia na basenie klas 1-3 odbywać się będą od 7 września 2020 r. /poniedziałek/ po otrzymaniu oświadczeń od rodziców. W pozostałych klasach (4-8) wg. planu lekcji od 7 września 2020 r. /poniedziałek/ po otrzymaniu oświadczeń od rodziców. Oświadczenia należy złożyć do wychowawcy klasy do 2 września 2020 r./środa/

OŚWIADCZENIE NA BASEN DLA KLAS 1-3

OŚWIADCZENIE NA BASEN DLA KLAS 4-8

Świetlica szkolna – zgłoszenia uczniów klas 1-3 należy dokonać do wychowawcy klasy wypełniając tzw. „kartę świetlicową” najpóźniej do 2 września 2020 r. /środa/

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

Uwaga!!! Zmiana deklaracji przyprowadzania i odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej!!!

Obiady szkolne wydawane będą od 4 września 2020r. /piątek/. Zgłoszenia na obiady należy składać do wychowawcy klasy do 2 września 2020 r. /środa/ Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY W STOŁÓWCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

*****

ZESTAW PRZYBORÓW DLA UCZNIA KLASY I rok szkolny 2020/2021