Rada Rodziców 2023/2024

Przewodniczący: Jadwiga Nycz –Wróbel 

Z-ca Przewodniczącego: Matylda Walas 
Sekretarz: Katarzyna Pietrzkiewicz 
Skarbnik-księgowa: Joanna Wydrzyńska


****************************

 

Uchwała nr 3/2023

Rady Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
z dnia 21.09.2023 r.

w sprawie : zaopiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie.

Na podstawie: § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2199), Rada Rodziców postanawia:

&1

Pozytywnie zaopiniować harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, który będzie realizowany w roku szkolnym 2023/2024.

&2

Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie podlega opublikowaniu  na stronie internetowej Szkoły.

&3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

&4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 2/2023

Rady Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
z dnia 21.09.2023 r.

 

w sprawie : propozycji wysokości rocznej składki na rzecz Rady Rodziców przy Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.

Na podstawie: art. 84 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1082) oraz & 12 pkt.1 Regulaminu  Rady Rodziców postanawia:

&1

Zaproponować Rodzicom dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. W. Kilara w trybie zaocznym dobrowolną składkę w wysokości 30 zł na pierwsze dziecko, 20 zł na drugie dziecko, trzecie i kolejne pozostanie zwolnione z wpłaty. Dla Rodziców dzieci uczęszczających w systemie dziennym zaproponować dobrowolną składkę w wysokości 50 zł na pierwsze dziecko, 25 zł na drugie dziecko, trzecie i kolejne dziecko pozostanie zwolnione z wpłaty.

&2

Zgromadzone środki Rada Rodziców przeznacza na wspieranie potrzeb uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie

&3

Wykonanie uchwały powierza się Oddziałowym Radom Rodziców.

&4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Uchwała nr 1/2023

Rady Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
z dnia 21.09.2023 r.

 

w sprawie : uchwalenia Programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.

Na podstawie: art. 84 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1082) Rada Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną postanawia:

&1

Uchwalić Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktyczne skierowane do uczniów a realizowane przez nauczycieli, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

&2

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 realizowany będzie w roku szkolnym 2023/2024.

&3

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie podlega opublikowaniu  na stronie internetowej Szkoły.

&4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

&5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Protokół nr 1/2023

z zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara
w Rzeszowie z dnia 21.09.2023 r.

 

Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 przyjęto następujący porządek obrad:

  1. Wybór funkcyjnych w Radzie Rodziców na podstawie Regulaminu Rady – prowadzi Jadwiga Nycz-Wróbel.
  2. Uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Uchwalenie propozycji wysokości składki na Radę Rodziców.
  5. Opinia Rady Rodziców na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Ad.1

W trakcie tej części spotkania przystąpiono do wyboru funkcyjnych Rady Rodziców.
W głosowaniu tajnym przedstawiciele Rad Oddziałowych wybrali ze swojego grona:

Przewodniczącego: Panią Jadwigę Nycz-Wróbel

Z-cę przewodniczącego: Panią Matyldę Walas

Sekretarz : Panią Katarzynę Pietrzkiewicz

Skarbnika-księgową : Panią Joannę Wydrzyńską

Następnie dokonano wyboru członków Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli:

Pani Anna Kuźniar

Pani Marzena Cierpich

Pani Agata Furgała

Pani Marta Piekarz

Pan Dariusz Gniewek

Ad. 2

Zatwierdzenie przedstawionego przez Dyrektor szkoły programu wychowawczo-profilaktycznego, który został przyjęty jednomyślnie.

Głosujących : 9

Za : 9

Wstrzymujących się: 0

Przeciw : 0

W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę nr 1/2023

Ad. 3

W tej części spotkania zostały omówione bieżące sprawy szkolne, dotyczące programu na rok szkolny 2023/2024.

Ad. 4

Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie stawki dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców. Zostały utrzymane na tym samym poziomie składki dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara, w kwocie 30 zł za pierwsze dziecko i 20 zł za drugie dziecko. Trzecie i kolejne dziecko zostaje zwolnione z wpłaty. Dla uczniów szkoły dziennej OSM stawka na rzecz Rady Rodziców pozostanie niezmieniona i wynosić będzie 50 zł na pierwsze dziecko, 25 zł na drugie dziecko, trzecie i kolejne zostało zwolnione z wpłaty.

Głosujących : 9

Za :9

Wstrzymujących się: 0

Przeciw : 0

W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę nr 2/2023.

Ad. 5

Pozytywne zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Głosujących : 9

Za : 9

Wstrzymujących się: 0

Przeciw : 0

W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę nr 3/2023.

Na tym spotkanie zakończono

Protokołowała :   Katarzyna Pietrzkiewicz

Przewodnicząca Rady Rodziców :  Jadwiga Nycz-Wróbel

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców  
w roku szkolnym 2018/2019
przy Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara
w Rzeszowie można dokonywać:
na rachunek bankowy 56 1020 4391 0000 6402 0002 0768
Tytułem należy wpisać: imię i nazwisko dziecka,                        
klasa, z dopiskiem OSM I st. PSM I lub SM II st.

Regulamin Rady Rodziców

Protokół nr 1

Uchwała nr 3

Kontakt do Rady Rodziców
e-mail : radarodzicowzsm2@gmail.com