Wstęp do deklaracji 

Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zsm2.rzeszow.pl  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie: www.zsm2.rzeszow.pl


Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-28


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Warunków objętych deklaracją nie spełnia strona archiwalna, która znajduje się pod adresem: http://zsm2rzeszow.ayz.pl/ . Została ona zachowana w celach archiwalnych i nie jest już aktualizowana.

Dostępność strony:

 • Obsługa strony jest możliwa przy użyciu myszy.
 • Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury.
 • Poszczególne strony witryny oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie.
 • Na początku strony głównej zostały umieszczone linki – skróty prowadzące do:
  treści,
  • wyszukiwarki serwisu,
  • kontaktu,
  • deklaracji dostępności.
 • Strona zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu.
 • Strona posiada rozwijane menu dla osób niepełnosprawnych odpowiednio oznaczone i eksponowane.
 • Witryna posiada możliwość zmiany rozmiaru czcionki zarówno z poziomu przeglądarki jak i menu.
 • Istnieje możliwość zmiany kontrastu (wysoki kontrast i skala szarości) dla osób niedowidzących.
 • Możliwość włączenia podkreślania linków na stronie.
 • Strona przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Na stronach ZSM2 Rzeszów znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Treści w witrynie zamieszczane są w sposób zrozumiały. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów. Długie teksty są podzielane na akapity a ważne informacje eksponowane przez wyróżnienie.

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność witryny. Jednak jeżeli byłyby zauważone błędy, pojawiłyby się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści, by poprawić serwis – prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariat@zsm2.resman.pl.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2019.12.31
Aktualizacja: 2022-03-30.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano materiały ze strony www:https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

Pod adresem https://zsm2.rzeszow.pl/kontakt/ dostępne są dane teleadresowe siedziby Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie

Zespół Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
Siedziba szkoły i adres do korespondencji:

ul. Jana III Sobieskiego 15
35-002 Rzeszów
tel. (0-17) 748 29 90
fax (0-17) 748 29 96
e-mail: sekretariat@zsm2.resman.pl

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
ul. Wyspiańskiego 16A (budynek ZSO NR 3)
35-111 Rzeszów
tel. 17 748-29-92

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sekretariat@zsm2.resman.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu (0-17) 748 29 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie  nie posiada aplikacji mobilnych.

Obsługa osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Zespół Szkół Muzycznych nr 2 informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

 

 

Dostępność architektoniczna

 • Przy głównym wejściu do budynku szkoły przy ul. Jana III Sobieskiego 15, po prawej stronie drzwi zamontowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwość zejścia pracownika przed budynek do osoby niepełnosprawnej.
 • Szkoła nie posiada własnego parkingu – brak miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak innych dostępności architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak przystosowania WC dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed wejściem do budynku szkoły przy ulicy Wyspiańskiego 16A znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak innych dostępności architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak przystosowania WC dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwość zejścia pracownika przed budynek do osoby niepełnosprawnej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
 • Do obydwu budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.