Uchwała nr 3/2021

Rady Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie z dnia 29.09.2021 r. w sprawie : zaopiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych dla  Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie.

Na podstawie: art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rada Rodziców postanawia:

&1

Pozytywnie zaopiniować harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, który będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022.

&2

Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie podlega opublikowaniu  na stronie internetowej Szkoły.

&3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

&4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Uchwała nr 2/2021

Rady Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie z dnia 29.09.2021 r. w sprawie : propozycji wysokości rocznej składki na rzecz Rady Rodziców przy Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie.

Na podstawie: art. 53 ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź.zm. )oraz & 12 pkt.1 Regulaminu  Rady Rodziców postanawia:

&1

Zaproponować Rodzicom dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. W. Kilara w trybie zaocznym dobrowolną składkę w wysokości 30 zł na pierwsze dziecko, 20 zł na drugie dziecko, trzecie i kolejne pozostanie zwolnione z wpłaty. Dla Rodziców dzieci uczęszczających w systemie dziennym zaproponować dobrowolną składkę w wysokości 50 zł na pierwsze dziecko, 25 zł na drugie dziecko, trzecie i kolejne dziecko pozostanie zwolnione z wpłaty.

&2

Zgromadzone środki Rada Rodziców przeznacza na wspieranie potrzeb uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. W.Kilara w Rzeszowie

&3

Wykonanie uchwały powierza się Oddziałowym Radom Rodziców.

&4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodnicząca Rady Rodziców:

 

Uchwała nr 1/2021

Rady Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie z dnia 29.09.2021 r. w sprawie : uchwalenia Programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie.

Na podstawie: art. 53 ust.2 pkt.1 lit.a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź.zm. ) Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną postanawia:

&1

Uchwalić Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktyczne skierowane do uczniów a realizowane przez nauczycieli, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

&2

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022.

&3

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie podlega opublikowaniu  na stronie internetowej Szkoły.

&4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

&5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Protokół nr 1/2021

z zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie z dnia 29.09.2021 r.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 przyjęto następujący porządek obrad:

  1. Wybór funkcyjnych w Radzie Rodziców na podstawie Regulaminu Rady- prowadzi Agnieszka Mużydło
  2. Uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Uchwalenie propozycji wysokości składki na Radę Rodziców .
  5. Opinia Rady Rodziców na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Ad.1

W trakcie tej części spotkania przystąpiono do wyboru funkcyjnych Rady Rodziców. W głosowaniu tajnym przedstawiciele Rad Oddziałowych wybrali ze swojego grona:

Przewodniczącego: Panią Jadwigę Nycz-Wróbel

Z-cę przewodniczącego Panią Matyldę Walas

Sekretarz : Panią Katarzynę Pietrzkiewicz

Skarbnika-księgową : Panią Agnieszkę Mużydło

Następnie dokonano wyboru członków Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli:

Pani Ewa Andreasik

Pani Agnieszka Winiarska-Cypryś

Pani Wioletta Dynia

Pan Andrzej Głowacki

Ad. 2

Zatwierdzenie przedstawionego przez Dyrektor szkoły programu wychowawczo-profilaktycznego, który został przyjęty jednomyślnie.

Głosujących : 15

Za : 15

Wstrzymujących się: 0

Przeciw : 0

W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę nr 1/2021

Ad. 3

W tej części spotkania zostały omówione bieżące sprawy szkolne, dotyczące programu na rok szkolny 2021/2022 i podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022.

Ad. 4

Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie stawki dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców. Zostały utrzymane na tym samym poziomie składki dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara, w kwocie 30 zł za pierwsze dziecko i 20 zł za drugie dziecko. Trzecie i kolejne dziecko zostaje zwolnione z wpłaty. Dla uczniów szkoły dziennej OSM stawka na rzecz Rady Rodziców pozostanie niezmieniona i wynosić będzie 50 zł na pierwsze dziecko, 25 zł na drugie dziecko, trzecie i kolejne zostało zwolnione z wpłaty.

Głosujących : 15

Za :15

W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę nr 2/2021.

Ad. 5

Pozytywne zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Głosujących : 15

Za : 15

W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę nr 3/2021.

Na tym spotkanie zakończono

Protokołowała :   Agnieszka Mużydło

Przewodnicząca Rady Rodziców :  Jadwiga Nycz-Wróbel

 

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców  
w roku szkolnym 2018/2019
przy Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara
w Rzeszowie można dokonywać:
na rachunek bankowy 56 1020 4391 0000 6402 0002 0768
Tytułem należy wpisać: imię i nazwisko dziecka,                        
klasa, z dopiskiem OSM I st. PSM I lub SM II st.

Regulamin Rady Rodziców

Protokół nr 1

Uchwała nr 3

Kontakt do Rady Rodziców
e-mail : radarodzicowzsm2@gmail.com